Για την Structural Consulting Support η διεθνοποίηση των αγορών προσφέρει νέες ευκαιρείες για αύξηση κερδών.

Η πιο πρόσφορη είναι αυτή της αποφυγής υψηλών φορολογικών συντελεστών διαμέσου ίδρυσης και λειτουργίας εταιριών Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Μερικές από τις κύριες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εταιρίες Διεθνών Δραστηριοτήτων είναι:

  • Εισαγωγικό / Εξαγωγικό Εμπόριο
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Απόκτηση Ακινήτων στην Ελλάδα
  • Συμμετοχή στο Μετοχικό / Εταιρικό Κεφάλαιο
  • Ελληνικών Εταιριών

 

Η SCS AE προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών  υπηρεσιών, στο τομέα των διεθνών εταιριών ικανό ν’ ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, ήτοι:

  • Οργάνωση και Διαχείριση διεθνών εταιριών
  • Τήρηση και έλεγχο των λογιστικών βιβλίων τους
  • Πιστοποιητικό Ορκωτού λογιστή ελεγκτή
  • Φορολογικός προγραμματισμός για εταιρίες και Φυσικά πρόσωπα
  • Εξασφάλιση χρηματοοικονομικών πόρων