Η αποτελεσματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα αλλαγής ρόλων και συμπεριφορών.

Στην SCS μπορούμε με εργαλείο την εκπαίδευση να υλοποιούμε επιχειρησιακές αλλαγές διαμέσου αλλαγής της διαμορφωμένης εταιρικής κουλτούρας.

Η Structural Consulting Support παρέχει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών της εταιρίας σας και προσαρμογή σε εκπαιδευτικούς κύκλους που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας
  • Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες της εταιρίας σας

Τι δεν κάνουμε

Καμία συμβουλευτική εταιρία δεν μπορεί σοβαρά να ισχυριστεί ότι έχει εξειδίκευση σε όλους τους τομείς. Εάν δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να δώσουμε λύση και να προσφέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα θα αρνηθούμε το έργο χωρίς δισταγμό. Γενικώς δεν παρέχουμε υπηρεσίες σε θέματα:

Ελεγκτικής-Ανάπτυξης Λογισμικού-Νομικά

Για τα θέματα αυτά έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε στην επιλογή ή /και στην σύσταση εξειδικευμένων επαγγελματιών.