Για την Structural Consulting Support η Μισθοδοσία αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο το οποίο απαιτεί απόλυτη εξειδίκευση και διαφοροποίηση από το γενικότερο πλαίσιο της λογιστικής υποστήριξης.
Ιδιαίτερα, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί ανάλογο πλήθος προσωπικού, παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των εργασιακών της σχέσεων καθώς και για υπηρεσίες μηχανογραφικής επεξεργασίας της μισθοδοσίας.
Η S.C.S ΑΕ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης ανθρωπίνων σχέσεων καθώς και ολοκληρωμένη υπηρεσία μηχανογραφικής διεξαγωγής και παρακολούθησης μισθοδοσίας.

Η Διεξαγωγή και Παρακολούθηση Μισθοδοσίας περιλαμβάνει:

 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  • Αναλυτική καταχώριση των στοιχείων της εταιρείας κεντρικού – έδρας και υποκαταστημάτων
  • Αναλυτική καταχώρηση των στοιχείων ανά εργαζόμενο
   • Στοιχεία Ταυτοποίησης
   • Οικογενειακά στοιχεία
   • Μόρφωση – Εκπαίδευση
   • Προυπηρεσία
   • Στοιχεία διαμονής
   • Ημερομηνία και λοιπά στοιχεία πρόσληψης
   • Δευτερεύοντα προσωπικά στοιχεία
   • Στοιχεία εγγράφων
 • Β. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Στην S.C.S ΑΕ η μηχανογραφική επεξεργασία της μισθοδοσίας γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία της με τους κανόνες του εργατικού, ασφαλιστικού και φορολογικού δικαίου, σε συνδυασμό με την εκάστοτε πολιτική προσωπικού της επιχείρησης.

Τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

  • 1.Συμβάσεις εργασίας
  • 2.Κατηγορίες εργασιακής κατάστασης
  • 3.Σ.Σ.Ε & ενημέρωση βασικών μισθών από Σ.Σ.Ε
  • 4.Ειδικότητες
  • 5.Υπολογισμός ΦΜΥ
  • 6.Ημέρες – Ώρες εργασίας
  • 7.Επιδόματα
  • 8.Ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριοι και επικουρικοί
  • 9.Στοιχεία ΑΠΔ
   • ΚΑΔ
   • Κωδικοί ειδικότητας
   • Πακέτα κάλυψης
  • 10.Υπολογισμός μηνιαίων Τακτικών αποδοχών με ταυτόχρονο συνυπολογισμό προκαταβολών – ασθενειών – δανείων – πρίμ
  • 11.Υπολογισμός Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων
  • 12.Υπολογισμός Ληφθείσας Αδείας και Επιδόματος Αδείας Τήρηση Βιβλίου Αδειών
  • 13.Υπολογισμός Αναδρομικών αποδοχών
  • 14. Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ και Ασφαλιστικών Κατα-
   στάσεων λοιπών ταμείων
  • 15.Σύνταξη και αποστολή περιοδικών δηλώσεων ΦΜΥ
   και υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
  • 16.Σύνταξη και αποστολή της ετήσιας Κατάστασης
   Απασχόλησης προσωπικού
 • Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  Η S.C.S ΑΕ αποτυπώνει τα αποτελέσματα της επεξεργασμένης μισθοδοσίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ανάλογα με τις σχετικές απαιτήσεις του νόμου ή των οργανισμών που θα λάβουν την σχετική πληροφόρηση και φυσικά ανάλογα με τις απαιτήσεις πληροφόρησης της επιχείρησης.

Οι συνήθεις καταστάσεις μισθοδοσίας που συντάσσονται είναι:

   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
    • ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
    • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
    ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
    • ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
    • ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
    ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
    • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
    ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
    • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
    ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ή ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ
   • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
    • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑ
    ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
    • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑ
    ΤΜΗΜΑ ή ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ
    • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ
    ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
 • Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
   • 1. Συμπλήρωση και έκδοση των σχετικών εντύπων
    Αναγγελία Πρόσληψης
    Σύνταξη Κατάστασης Απασχόλησης προσωπικού
    Αναγγελία Οικοιοθελούς Αποχώρησης
    Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
    2. Σχετικοί υπολογισμοί που αφορούν
    Αποζημίωση Αδείας
    Αποζημίωση Επιδόματος Αδείας
    Αποζημίωση Απόλυσης
 • Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  Βεβαιώσεις Αποδοχών εργαζομένων
  Βεβαιώσεις εργοδότη
 • Ζ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  Άμεση ενημέρωση σε ασφαλιστικά και εργατικά θέματα
  Εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο
  Διαχείριση εργασιακών σχέσεων
  Μελέτη πολιτικής αμοιβών προσωπικού
  Μελέτη πραγματογνωμοσύνης εργασιακών σχέσεων