Όροι Χρήσης & Πολιτικη Προστασίας

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τους όρους που ρυθμίζουν τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου μας από εσάς.

Επίσης θα βρείτε πληροφορίες αναφορικά με την πολιτικη διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων αλλά και την χρήση τεχνολογιών Cookies.

Υποχρεώσεις χρηστών χρήσης του ιστότοπου

Τροποποίηση των Όρων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Τα στοιχεία σας

Με την χρήση του ιστοτόπου μας βεβαιώνεται ότι είστε πάνω από δέκα έξι χρονών. Αν είστε κάτω των δέκα έξι χρονών πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του ιστοτοπου μας καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων. Η εταιρεία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχτηκαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτούμε στον Διαδικτυακό Τόπο, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο με δική σας πρωτοβουλία, με δικό σας εξοπλισμό και λογισμικό, και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και της προστασίας από λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο.

Ευθύνεστε για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους Όρους, περιλαμβανομένων εννοείται και περιπτώσεων εμπλοκής μας σε αντιδικίες, περιπτώσεων στις οποίες θα υποχρεωθούμε να καταβάλουμε πρόστιμα ή να καταβάλουμε αποζημιώσεις σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτη, με δικαίωμά μας να κινηθούμε αναγωγικά εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης μας

Ο Διαδικτυακός Τόπος σάς παρέχεται ως έχει. Χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν εγγυόμαστε και συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενό του.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθότητα, την πληρότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη μετάδοση των πληροφοριών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Οι πληροφορίες αυτές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σάς παρέχουμε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης η οποία επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Οφείλετε να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσετε με βάση την ιδιωτική σας βούληση. Δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού μας Διαδικτυακού Τόπου, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική.

Αναβαθμίζουμε τα συστήματα προστασίας μας και διαθέτουμε αντιιικά προγράμματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Διαδικτυακό μας Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους και επομένως δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά ούτε μπορούμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενό τους.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, και δεν σας παρέχουμε κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς.

Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων, απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους.

Γλώσσα

Οι Όροι έχουν καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν εν συνεχεία μεταφραστεί και στα Αγγλικά.

Η πρωτότυπη και αυθεντική εκδοχή των όρων είναι στα Ελληνικά. Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής εκδοχής των Όρων, η εκδοχή των Όρων στα Ελληνικά επικρατεί.

Όροι Χρήσης

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο.

Με την χρήση του ιστοτοπου και κατά την παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρεία μας.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ενημερώνετε την εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν ενημερωμένα και ακριβή.

Χρήση Cookies

Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies.
Μάθετε τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.

Cookies και τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

To site της εταιρίας μας χρησιμοποιεί «cookies», ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά από αυτά πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.
Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Σχετικά με τα Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή
σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την
επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο
διαδίκτυο (facebook, twitter κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο
(youtube, κλπ), υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη
(google maps, foursquare, κλπ), ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών,
στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Κατά την επίσκεψή σας τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

 • Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
 • η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση) τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
 • η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
 • τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα

Google Analytics

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων που προσφέρει η Google Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης τη χρησιμοποιεί.

Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας γενικά θα μεταδοθεί και θα αποθηκευτεί από την Google σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση σας IP θα περικοπεί από την Google, αλλά μόνο εντός τα Κράτη
Μέλη της ΕΕ ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία σχετικά με Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης ΙΡ διεύθυνση
αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Για λογαριασμό
του παρόχου του ιστοτόπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με
σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για
τη δραστηριότητα του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για να
παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη
διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν σχετίζει την ΙΡ
διεύθυνση που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας με άλλα στοιχεία που
κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Περαιτέρω μπορείτε να εμποδίσετε την
συλλογή και χρήση στοιχείων από την Google (των cookies και της IP) κατεβάζοντας και
εγκαθιστώντας τη διαθέσιμη προσθήκη προγράμματος πλοήγησης μέσω του
ακολούθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Σαν εναλλακτική στην προσθήκη του προγράμματος πλοήγησης ή μεταξύ
προγραμμάτων πλοήγησης σε συσκευές κινητών, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα
cookie εξαίρεσης εισερχόμενοι στον σύνδεσμο πατώντας εδώ, ο οποίος εμποδίζει τη
μελλοντική δεδομένων σας μέσα στα πλαίσια της Google Analytics όταν θα
επισκέπτεσθε αυτόν τον ιστότοπο. Η λειτουργία επιμένει μέχρι το cookie να διαγραφεί.
Αν το cookie διαγραφεί, είναι αρκετό να ανακαλέσετε τον σύνδεσμο ξανά.
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων της Google
Analytics, επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/en-GB/policies
Χρησιμοποιούμε τη Google Analytics για να εκτιμήσουμε τα στοιχεία από το Double-
Click cookie για στατιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτού
του cookie με τη βοήθεια του Ads Manager και εισερχόμενοι στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en.
Χρησιμοποιούμε επίσης Προβαλλόμενες ετικέτες του Google Double-Click για να υποστηρίξουμε την διαδικτυακή διαφήμιση και για να αναλύσουμε τη χρήση από εσάς.
του ιστοτόπου μας. Αυτές οι ετικέτες δεν χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση
προσωπικών δεδομένων στην Google Double-Click. Λεπτομέρειες της διαχείρισης των
στοιχείων σας από την Google Double-Click, τη χρήση και την απενεργοποίηση των
σχετικών cookies θα βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Double-Click:
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
Χρησιμοποιούμε επίσης την Google Remarketing, μια διαφημιστική υπηρεσία της
Google σύμφωνα με την οποία προηγούμενοι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να
λάβουν στοχευμένη διαφήμιση. Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ
συσκευών με τη Google AdWords και DoubleClick. Αν έχετε συμφωνήσει η Google να
συνδέει το διαδικτυακό ιστορικό και το ιστορικό πλοήγησης με τον λογαριασμό σας της
Google, η Google χρησιμοποιεί πληροφορίες από τον λογαριασμό Google μαζί με
στοιχεία της Google Analytics για να προσωποποιήσει τη διαφήμιση και για να
δημιουργήσει στοιχεία στοχευμένων ομάδων για επαναληπτική διαφήμιση μεταξύ
συσκευών. Ως χρήστης Google μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ρυθμίσεις διαφήμισης
και να απενεργοποιήσετε τις προσωπικές διαφημίσεις στο “Ο Λογαριασμός μου”.
Επιπρόσθετα, μπορείτε να εμποδίσετε την επεξεργασία δεδομένων από τη Google,
κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τη διαθέσιμη προσθήκη πλοήγησης μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ηλεκτρονικές φόρμες

Στις ηλεκτρονικές φόρμες του site μας υπάρχουν κουτάκια (check boxes) μόνο για την αποδοχή των COOKIES από τον χρήστη.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας

Δικαιώματα Υποκειμένου των Δεδομένων

Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, 2016/679 ΕΕ (GDPR)

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης (άρ.12, 13 και 14 GDPR)
 • Το δικαίωμα πρόσβασης (άρ. 14 GDPR)
 • Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων (άρ. 15 GDPR)
 • Το «δικαίωμα στη λήθη» (άρ. 16 GDPR)
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (άρ. 18 GDPR)
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρ. 20 GDPR)
 • Το δικαίωμα αντίρρησης/εναντίωσης (άρ. 21/22 GDPR)
 • Δικαιώματα καταγγελίας, δικαστικής προσφυγής και συλλογικής εκπροσώπησης των υποκειμένων (άρ. 77 έως 82 του ΓΚΠΔ)

Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που
ακολουθούμε :
1. Η αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας
2. Η αρχή του περιορισμού του σκοπού
3. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων
4. Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων
5. Η αρχή του περιορισμού της περιόδου τήρησης των δεδομένων
6. Η αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων
7. Η αρχή της λογοδοσίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Προϋποθέσεις Νόμιμης Επεξεργασίας

Η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα νόμιμα, αντικειμενικά και με διαφάνεια απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων.
Βασικές και αναγκαίες Προϋποθέσεις Νόμιμης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να είναι οι παρακάτω :

 1. Αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης
 2. Νομική υποχρέωση
 3. Προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων
 4. Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας
 5. Έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος
 6. Συγκατάθεση υποκειμένου δεδομένων

Δικαιώματά σχετικά με την προστασία

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί
  και επεξεργάζεται η εταιρία μας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα
  προσβάσεως). Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα
  αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχουμε.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).
 • Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντιώσεως).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της εταιρίας μας (δικαίωμα στη λήθη).
 • Να ζητήσετε από την εταιρία μας να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση την οποία έχετε δώσει.
 • Να αρνηθείτε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.
 • Να προσφύγετε στην Αρχή σε περίπτωση που επιθυμείτε αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628.

Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός 30 ημερών από την
παραλαβή του.

Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους.

Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου, είτε να επιβάλει την καταβολή αντίστοιχου τέλους
λαμβάνοντας υπόψη, το χρόνο για την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, τα
έξοδα απασχόλησης για την ενδοεταιρική ενημέρωση και την πιθανή σχετική
ανακοίνωση, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που
υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες
πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Structural Consulting Support ΑΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Επενδύσεων Αβέρωφ 16, 17235
Δάφνη Αττικής Τηλ: +30 210 971 1919 Fax: +30 210 971 1939 contact@scsgr.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ανακοίνωση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
[Γ/ΕΙΣ/8737/06-11-2018] :
Structural Consulting Support ΑΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Επενδύσεων
Email: dpo@scsgr.com

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25 η Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρεία Structural Consulting Support ΑΕ, σεβόμενος την ιδιωτικότητά σας έχει φροντίσει μέσω της Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων της εταιρεία να σας ενημερώσει πώς και γιατί συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τι κάνουμε με αυτά, με ποιον τα μοιραζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που μπορείτε να έχετε σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας.