Στην SCS δυνάμεθα να σας παρέχουμε συνεχή υποστήριξη για την πλήρη υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ).

Καταρτίζοντας οικονομικές καταστάσεις που βασίζονται σε διεθνώς κοινούς και αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν πιο ρεαλιστική
και αντικειμενική εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία τους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την δυνατότητά τους να
αντλούν κεφάλαια ευκολότερα.

Οι υπηρεσίες της SCS περιλαμβάνουν:

  • Διαγνωστική μελέτη για την εκτίμηση της πολυπλοκότητας της εφαρμογής των ΔΠΧΑ/ΔΛΠ με χρήση μεθοδολογίας και ειδικών ερωτηματολογίων γνωστοποιήσεων και λογιστικών χειρισμών και ανάπτυξη σχεδίου μετάβασης σε ΔΠΧΑ/ΔΛΠ
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση των απαιτούμενων προσαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού
  • Παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ώστε να καλύπτουν το λογιστικό χειρισμό και την απεικόνιση κατά ΔΠΧΑ/ΔΛΠ
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ/ΔΛΠ