Με την υπηρεσία αυτή βελτιώνεται η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού και εναρμονίζεται το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό.

Η υπηρεσία βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία του προϋπολογισμού και των προβλέψεων ώστε να αυξήσουν σημαντικά την προσφερόμενη αξία προς τους μετόχους.

Οι υπηρεσίες της SCS περιλαμβάνουν:

  • Διαγνωστική μελέτη της υφιστάμενης λειτουργίας του προϋπολογισμού, όπως και αξιολόγηση και εντοπισμό του ρίσκου και των μη αποδοτικών διαδικασιών της λειτουργίας.
  • Ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, σε επίπεδο τόυ προϋπολογισμού και ελέγχου όσο και υποστηρικτικών διαδικασιών.
  • Σχεδιασμό, υλοποίηση και παράδοση κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζει προϋπολογιστικά και απολογιστικά τις διαδικασίες λειτουργιών της εταιρίας, την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και τη διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων