Για την Structural Consulting Support Διοικητική Πληροφόρηση σημαίνει το αυτονόητο εργαλείο που θα πρέπει να έχει στην διάθεσή της η διοίκηση κάθε εταιρίας προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις.
Κάθε απόφαση προκειμένου να προωθεί τους επιδιωκόμενους στόχους, πρέπει να λαμβάνεται αφού προηγηθεί η μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση όλων εκείνων των σχετιζόμενων παραμέτρων που επηρεάζουν το υπό βελτίωση θέμα.
Για το σκοπό αυτό στην SCS πιστεύουμε ότι η διοίκηση κάθε εταιρίας πρέπει να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων και παραμέτρων που την δεδομένη χρονική στιγμή έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει την εταιρική πραγματικότητα.

Επίσης να προβλέπει την εξέλιξη αυτών υπό το πρίσμα εναλλακτικών ενεργειών.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση ικανή να οδηγήσει σε αποφάσεις.

H Structural Consulting Support συνεργάζεται μαζί σας προκειμένου να σας παρέχει σε μηνιαία βάση:

 • Financial Reporting
 • Sales Reporting
 • Production (or/and) Purchasing Reporting

If I cannot measure it, I cannot manage it

Η δημιουργία και εφαρμογή Οικονομικής & Διοικητικής Πληροφόρησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται η διαμόρφωση του περιεχομένου των καταστάσεων που θα περιλαμβάνονται και αναφέρονται οι πηγές άντλησης των απαραίτητων στοιχείων.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται κατά ελάχιστο στο management report είναι:

 • Α) Προσδιορισμός του Μηνιαίου και Ανακεφαλαιωτικού (από αρχής του έτους) Οικονομικού Αποτελέσματος
 • Β) Ανάλυση άμεσου & έμμεσου κόστους ανά κέντρο κόστους και ανά είδος δαπάνης
 • Γ) Προσδιορισμός βραχυχρόνιου Ισολογισμού
 • Δ) Διαμόρφωση Οικονομικών δεικτών
 • Ε) Cash Flow
 • Ζ) Παρακολούθηση των απαιτήσεων, των ημερών είσπραξης, και έλεγχος της πιστωτικής πολιτικής
 • Η) Προσδιορισμός της αξίας των αποθεμάτων και της κυκλοφοριακής ταχύτητάς τους
 • Θ) Παρακολούθηση του αριθμού απασχολουμένων (headcount) ανά τμήμα και του αντίστοιχου κόστους μισθοδοσίας. Επίσης υπολογίζεται η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα κάθε τμήματος.

Οι ανωτέρω πληροφορίες παρουσιάζονται συγκριτικά με την περσινή αντίστοιχη περίοδο και τον προϋπολογισμό της εταιρίας.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την εφαρμογή και εξαγωγή της Οικονομικής & Διοικητικής Πληροφόρησης.

Η SCS εξαγάγει μηνιαίως την πληροφόρηση αυτή και την παρουσιάζει στην Διοίκηση προτείνοντας ενέργειες για την μελλοντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

 

Με την υπηρεσία αυτή βελτιώνεται η διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού και εναρμονίζεται το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο των επιχειρήσεων με τον τακτικο
και λειτουργικό τους σχεδιασμό.

Η υπηρεσία βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία του προϋπολογισμού και των προβλέψεων ώστε να αυξήσουν σημαντικά την προσφερόμενη αξία προς τους μετόχους.

Οι υπηρεσίες της SCS περιλαμβάνουν:
• Διαγνωστική μελέτη της υφιστάμενης λειτουργίας του προϋπολογισμού, όπως και αξιολόγηση και εντοπισμό του ρίσκου και των μη αποδοτικών διαδικασιών της
λειτουργίας

• Ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, σε επίπεδο τόσο προϋπολογισμού και ελέγχου όσο και υποστηρικτικών διαδικασιών

• Σχεδιασμό,υλοποίηση και παράδοση κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζει προϋπολογιστικά και απολογιστικά τις διαδικασίες λειτουργιών της εταιρίας, την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και τη διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων