ΕΧΕΤΕ τους κατάλληλους & έμπειρους πωλητές ή αντιπροσώπους;
ΕΙΝΑΙ οι πωλήσεις σας κερδοφόρες;
ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ η ικανοποίηση του πελάτη με θετικές απολαβές για την επιχείρηση;
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ στο δίκτυο πωλήσεων της επιχείρησής σας, σύγχρονες τεχνικές πώλησης;
ΥΠΑΡΧΕΙ τρόπος η πώληση να γίνει ανθρωποκεντρική και να προσθέτει αξία;

Τα ερωτήματα είναι ίσως πολλά όμως η απόλυτη έκφραση αυτών είναι οι κερδοφόρες πωλήσεις διαμέσου του «άριστου» τμήματος πωλήσεων.

Οι επαγγελματίες κάθε είδους αναγνωρίζουν ότι η εξέλιξη προϋποθέτει την επιθυμία για συνεχή μάθηση, έλεγχο και εφαρμογή νέων μεθόδων και τρόπων σκέψης, σχετικά με τον τομέα που ασχολούνται.

Η SCS παρέχει συνεχή υποστήριξη στις σύγχρονες ανάγκες των πωλητών με πρωταρχικό σκοπό να ανανεώσει τις επαγγελματικές τους γνώσεις με νέες εξελιγμένες τεχνικές, που θα τους δώσουν την δυνατότητα να κάνουν την εργασία τους αποδοτικότερη.

Η εφαρμογή Σύγχρονων Τεχνικών για Αποτελεσματικές Πωλήσεις λαμβάνει χώρα στην καθημερινή εργασία των πωλητών, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να μπορούν ν’ αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η σκοπιμότητα και ο τρόπος πωλήσεων αλλάζουν αδιάλειπτα. Η κατανόηση της μεταστροφής την νοοτροπίας των πωλήσεων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα επιτυχίας.

Η σύγχρονη επιχείρηση δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη στις συνεχώς αυξανόμενες σε αριθμό και ποιότητα μεταβολές.

Η SCS υλοποιεί σε συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησής σας:

 • Ανάλυση Αγοραστικής συμπεριφοράς του πελάτη,Διακρίβωση των αναγκών του και στόχευση της μέγιστης Ικανοποίησής του.
 • Ψυχομετρική Αναγνώριση τύπου Συμπεριφοράς αγοραστή – πελάτη και Ανάλυση βασικού τύπου συμπεριφοράς που υπάγεται.
 • Ψυχολογική Ανάλυση της προσωπικότητας του πελάτη.
 • Προσαρμογή κάθε πωλητή στην Αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη, ανεύρεση της ‘άριστης’ σχέσης.
 • Αλληλεπίδρασης πωλητή – αγοραστή και έλεγχος ατομικής στρατηγικής πωλητού.
 • Προγραμματισμός συνεχούς εξυπηρέτησης του πελάτη και After Sales Support
  Ικανοποίηση δυσαρεστημένων πελατών.
 • Win-Win Selling, εφαρμογή μοντέλου πωλητή συμβούλου.

Η SCS σε συνεργασία με τους πωλητές και τους διοικητές πωλήσεων της επιχείρησής σας αναλαμβάνει επίσης την Κατάρτιση και Σχεδιοποίηση της Στρατηγικής Πωλήσεων υλοποιώντας παράλληλα το «άριστο» τμήμα πωλήσεων.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει:

 • Τμηματοποίηση υφιστάμενου πελατολογίου ανά κανάλι διάθεσης προϊόντος και ανά περιοχή
 • Αξιολόγηση υφιστάμενου πελατολογίου ανά κανάλι διάθεσης και ανά περιοχή
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης ανά κανάλι διάθεσης
  • α) υφιστάμενου πελατολογίου
  • β) νέου πελατολογίου. Ιδιαίτερη εστίαση στο κανάλι διάθεσης καταστημάτων franchise εφόσον αποτελεί στρατηγική επιλογή
 • Επανεξέταση και ανασχεδιασμός της δομής και των διαδικασιών λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων
 • Αξιολόγηση του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων και στοχοποίηση του άριστου-επιθυμητού όσο αφορά:
  • Α. Γεωγραφική κάλυψη και χωρισμός περιοχών πωλητών-αντιπροσώπων
  • Β. Κανάλια διάθεσης και χωρισμός περιοχών πωλητών- αντιπροσώπων
  • Γ. Προϊοντική γκάμα ανά κανάλι πωλήσεων
  • Δ. Διοίκηση πωλήσεων ανά κανάλι πωλήσεων
 • Υλοποίηση επιθυμητού δικτύου πωλήσεων
  • Α. Ανασχεδιασμός λειτουργιών διοίκησης πωλήσεων ανά κανάλι διάθεσης και περιοχή. Αξιολόγηση και υποστήριξη υφιστάμενης διοίκησης πωλήσεων.
  • Β. Στελέχωση (όπου απαιτείται) δικτύου πωλήσεων ανά κανάλι διάθεσης και περιοχή.
  • Γ. Αξιολόγηση και υποστήριξη υφιστάμενων πωλητών-αντιπροσώπων.
  • Δ. Ανεύρεση εκπαίδευση και υποστήριξη νέων πωλητών- αντιπροσώπων (όπου απαιτείται).
  • Ε. Ανεύρεση εκπαίδευση και υποστήριξη πωλητών μεγάλων πελατών (όπου απαιτείται).
  • Στ. Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός συστήματος αμοιβής πωλητών, αντιπροσώπων και διοικητών πωλήσεων.
  • Ζ. Οργάνωση συστήματος coaching πωλητών
 •  Στοχοποίηση πωλήσεων (όγκος και αξία) ανά πωλητή-αντιπρόσωπο.
 • Παρακολούθηση πορείας προς το στόχο και απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
 • Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης πορείας αγοράς και ανταγωνισμού.
 • Σχεδιασμός εμπορικής πολιτικής ανά κανάλι διάθεσης.
 • Τιμολογιακή, πιστωτική και εκπτωτική πολιτική.
 • Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης ειδικών συμφωνιών ανά πελάτη και του key account management.
 • Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης εισπράξεων και πιστωτικού ελέγχου.
 • Πλάνο πωλήσεων και σχεδιασμός πολιτικής αποθεμάτων ετοίμου προιόντος.
 • Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών ανά κατηγορία προιόντος και κανάλι διάθεσης.
 • Ειδικές ενέργειες προώθησης ειδών stock.
 • Reporting διοίκησης πωλήσεων.
 • Σχεδιασμός διαφημιστικής πολιτικής, πωλησιακής προσέγγισης.
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση budget marketing-πωλήσεων.
 • Data base marketing:
  • Α. Καταγραφή υφιστάμενου και δυνητικού πελατολογίου ανά γεωγραφική περιοχή, κανάλι διάθεσης και πωλητή
  • Β. Ιδιαιτερότητες ανά πελάτη, υφιστάμενου και δυνητικών
  • Γ. Εκκαθάριση πελατολογίου
  • Δ. Στοχοποίηση ανά πελάτη
  • Ε. Στοχοποίηση ανοίγματος νέων πελατών
  • Στ. Εφαρμογή Customer Relationship Management (CRM)
 • Οργάνωση διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, πωλησιακής προσέγγισης