Για την Structural Consulting Support το λογιστήριό σας, στο οποίο συγκεντρώνεται το αποτέλεσμα όλων των ενεργειών, οφείλει να λειτουργήσει ώστε:

  • Να υπάρχει έγκυρη, έγκαιρη και δομημένη εσωτερική πληροφόρηση
  • Να εξασφαλίσει την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας

 

Αυτό το επιτυγχάνουμε με την δημιουργία και εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών, την επιλογή καταρτισμένου προσωπικού και την εφαρμογή της εξειδίκευσής μας.

Η υπηρεσία της Φοροτεχνικής και Λογιστικής Παρακολούθησης περιλαμβάνει:

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου όλων των κατηγοριών
  • Tήρηση και έλεγχος λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών. Η SCS ελέγχει και επαληθεύει το σύνολο των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης που ορίζει ο Κ.Β.Σ. ως προς την ορθότητα τους σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
  • Παραγωγή των δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας οι οποίες συντάσσονται και υπογράφονται από στελέχη της SCS κατόχους άδειας Λογιστού Ά τάξης.
  • Έγκαιρη παροχή στην Διοίκηση κάθε πληροφορίας σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις της φορολογίας, του ΦΠΑ και γενικότερα κάθε σχετιζόμενου νόμου.
  • Φορολογικός προγραμματισμός, διαχείριση φορολογικών ζητημάτων και ελέγχων.
  • Ιδρύσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Λύσεις εταιρειών όλων των νομικών μορφών.
  • Δυνατότητα διεκπεραίωσης εξωτερικών εργασιών που αφορούν συναλλαγές με το δημόσιο.

 

Η υπηρεσία της Λογιστικής Υποστήριξης ενισχύει το υπάρχον λογιστήριο μιας επιχείρησης ή οργανισμού, υποστηρίζοντας την επίλυση περίπλοκων, πιεστικών ή μη καθημερινών λογιστικών θεμάτων.

Η μεγάλη εμπειρία και λογιστική εξειδίκευση των επαγγελματιών της SCS δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους και μικρά λογιστήρια να αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως λογιστικά θέματα και συντελεί τελικώς στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου μιας επιχείρησης.

Η υπηρεσία της Λογιστικής Υποστήριξης περιλαμβάνει:

• Συμβουλές σε περίπλοκα λογιστικά θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ή οργανισμών.
• Εξατομικευμένη εκπαίδευση σε λογιστικά θέματα των στελεχών λογιστηρίου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης/οργανισμού
• Διαγνωστική μελέτη των υφιστάμενων διαδικασιών του λογιστηρίου και εντοπισμό των μη αποδοτικών διαδικασιών καθώς και προτάσεις αναδιοργάνωσης